ویروس کرونا و انتقال به حیوانات خانگی، پت ها، پرندگان و طوطی سانان